მიმართულებები:

ბათუმი

თბილისი

საშემფასებლო მომსახურება

საშემფასებლო მომსახურების ძირითადი მიმართულებები:

 • უძრავი ქონების შეფასება
 • მოძრავი ქონების შეფასება
 • ბიზნესის შეფასება
 • არამატერიალური აქტივის შეფასება
 • სხვა აქტივების შეფასება
 • იჯარის შეფასება
 • ზიანის შეფასება
 • ფასწარმოქმნის ადექვატურობის დასაბუთება
 • ინვენტარიზაცია
 • კონსულტაცია

ქონების შეფასების მიზანი და გამოყენების სფერო:

 • ქონების ყიდვა/გაყიდვა
 • ფინანსური ანგარიშგება
 • დაკრედიტება
 • დაზღვევა
 • სასამართლო დავა
 • და სხვა

შეავსეთ ფორმა